Ogur Dericilik San.Ve Tic.Ltd.Sti.联系方式地址中国服装网-doat

By , June 5, 2018 3:30 pm

  Ogur Deri 10 y?l? a?an üretimi boyunca sahip oldu?u bilgi ve tecrübeyi, siz de?erli mü?terileri ile payla?man?n heyecan?n? duyar. Kuruldu?u günden itibaren deri , kürk konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan ?irketimiz; Uluslararas? alanda kendini ispatlam?? bir Türk ?irketidir.

  Kalitenin 10. ya??nda,firma organizasyonumuzu yeniliyor ve yüksek kalitemizi yeni pazarlarla tan??t?rmaya y?nelik ad?mlar at?yoruz. En iyi deri ve kürk malzemeleri kullanarak, d?nemin moda trendlerini takip eden bir anlay?? ile ortaya ??kard???m?z ürünler bizi deri ve kürk endüstrisinde ki en prestijli markalardan biri haline getirdi. Deri ve kürkün i?lenebilirli?i konusunda ?nemli bir yol kat ettik ancak her ge?en gün yeni ve ?zel olan? ortaya koymak konusunda ilk gün ki heyecan?m?z? kaybetmiyoruz

  Ogur Deri, beden ve fiyat ?e?itlili?inin yan? s?ra, "Ko?ulsuz Mü?teri Memnuniyeti" ilkesi do?rultusunda, sat??  hizmeti de sunmaktad?r.

相关的主题文章:

Comments are closed